En marin park – mitt i staden

Havet är en av Helsingborgs största tillgångar och detta vill vi lyfta fram genom att göra Oceanbassängen till en urban marin park som erbjuder upplevelser och kvaliteter på samma sätt som en park eller naturområde på land. En modell som sedan kan spridas till andra städer – en Helsingborgsmodell för urban havsmiljö.

Vi har möjlighet att skapa något unikt, i en skala som inte finns någon annanstans och samtidigt höja invånarnas livskvalitet, medvetenhet kring havet och havens biologiska mångfald.
För detta behövs ett nytt tänk kring utformning i urbana havsmiljöer där vi uppmärksammar, tillgängliggör och underlättar för invånare att komma nära havet samt utformar kajkanter, slänter och undervattensmiljön så att marina växter och djur kan etablera sig och synliggöras.

Genom gestaltning och utformning både över och under vattnet är målet att väva samman land med hav och skapar ett blått “grönområde” genom att skapa en marin park. Vi vill testa olika lösningar och samarbeten för detta.

Den marina parken skapar en utgångspunkt för andra värden och intressen som kan knytas till platsen. Exempelvis marin pedagogisk verksamhet, ”havotek” med utlåning av redskap för aktiviteter i och vid havet, dyk- och snorkelplats samt platser för lugn och kontemplation.

Varför är detta viktigt? För Helsingborg är närheten till havet och dess tillgångar en stor resurs. Vi färdas på havet och umgås vid det och får mat därifrån – det skänker oss livskvalitet. Havets stora värde bygger på att det är friskt och levande. Genom att tillgängliggöra havet för invånare och besökare kan deras anknytning och förståelse för havet stärkas så att vi alla tar hand om vår gemensamma resurs.

Havet gör att vi kan bo på jorden – vartannat andetag du tar är syre som kommer från havet!

Läs mer om projektet på miljöförvaltningens intranät.